Każdy może swobodnie rozporządzać swoim majątkiem według własnego uznania. Spadkodawca może przekazać go swoim krewnym lub osobom trzecim, może także pozbawić najbliższą rodzinę możliwości otrzymania spadku. Istnieją dwa rodzaje dziedziczenia: ustawowe i testamentowe. Jeśli spadkodawca sporządzi przed śmiercią ważny testament, jego majątek zostanie rozdysponowany zgodnie z jego wolą.

Istnieje możliwość unieważnienia testamentu – z takim żądaniem występują osoby, które uważają, że testament został sporządzony w sposób wadliwy pod względem formalnym lub został sporządzony przez spadkodawcę w stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli lub pod wpływem błędu uzasadniającego przypuszczenie, że gdyby spadkodawca nie działał pod wpływem błędu, nie sporządziłby testamentu tej treści. Nieważny jest także testament sporządzony przez spadkodawcę pod wpływem groźby. Kancelaria Adwokacka w Piasecznie oferuje kompleksowe doradztwo w powyższym zakresie.

 

Czy można unieważnić testament?

Kwestionowanie woli i wystąpienie o unieważnienie testamentu jest możliwe dopiero po śmierci spadkodawcy. Testament zakwestionować można w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku oraz o dział spadku. W uzasadnionych okolicznościami przypadkach możliwe jest to także w toku sprawy o zachowek.

Istnieje szereg podstaw do rozstrzygnięcia sporu na korzyść osoby kwestionującej ważność testamentu. Wiedzę odnośnie warunków unieważnienia testamentu posiada adwokat, który może ustalić czy w danej sytuacji istnieją ku temu przesłanki. Piaseczno jest miejscem działania Kancelarii, w której można uzyskać wsparcie w prowadzeniu takiej sprawy.

 

Kiedy najczęściej dochodzi do unieważnienia testamentu?

Spadkobiercy najczęściej podejmują decyzję o unieważnieniu testamentu w postępowaniu stwierdzającym nabycie spadku. Takie żądanie można zgłosić także podczas sprawy o zachowek, dzieje się tak w sytuacji, gdy bliski członek rodziny został w testamencie wydziedziczony. Testament może zostać unieważniony również w sprawie o dział spadku.

Unieważnienie testamentu jest możliwe tylko podczas sprawy sądowej. Nie ma możliwości dokonania tego w inny sposób, przykładowo przez notariusza. Jeżeli Klient ma podstawy do unieważnienia testamentu, może zwrócić się do kancelarii prawnej w Piasecznie, w której adwokat zapozna się z posiadaną przez Klienta dokumentacją i przedstawi realne możliwości uzyskania unieważnienia woli spadkodawcy.

 

W jakich konkretnych przypadkach można unieważnić testament?

Tytułem przykładu, unieważnienia testamentu można żądać:

  • jeśli istnieją wątpliwości co do poprawności sporządzenia testamentu, jego autentyczności i ważności,
  • jeżeli istnieje uzasadnione podejrzenie, że dokument został sporządzony pod presją osób trzecich (np. groźby),
  • jeżeli istnieje uzasadnione podejrzenie, że testament został sporządzony pod wpływem błędu, którego spadkodawca nie był świadomy i wpłynęło to na treść oświadczenia woli,
  • jeżeli testament został sporządzony przez osobę ubezwłasnowolnioną lub chorą psychicznie.

W razie wątpliwości co do ważności testamentu, który został sporządzony przez bliską osobę, warto skontaktować się z adwokatem. Prawnik z Piaseczna jest w stanie ustalić, czy w danej sytuacji unieważnienie testamentu jest możliwe, jak tego dokonać i jakie działania należy w tym kierunku podjąć.

W sprawach dotyczących unieważnienia testamentu adwokat z kancelarii w Piasecznie zapewnia wszystkim swoim klientom kompleksową pomoc i pełne wsparcie na każdym etapie postępowania.