Uzyskując informację dotyczącą otrzymania spadku, warto udać się do adwokata, który udzieli porady odnośnie dalszego postępowania. Nabycie spadku po śmierci spadkodawcy następuje z mocy prawa, lecz istnieje konieczność posiadania dokumentu potwierdzającego otrzymanie masy spadkowej. Takim dokumentem jest postanowienie Sądu o stwierdzeniu nabycia spadku. Poświadczenia dziedziczenia można dokonać również u notariusza, który sporządzi akt poświadczenia dziedziczenia. Tylko notariusz może taki dokument sporządzić, zaś jego moc jest taka sama, jak postanowienia Sądu.

 

W jakich sytuacjach potrzebne będzie okazanie dokumentu stwierdzającego nabycie spadku?

Dokument potwierdzający stwierdzenie nabycia spadku jest potrzebny w wielu sytuacjach, przykładowo podczas:

  • wypłaty pieniędzy z banku, które znajdują się na koncie spadkodawcy,
  • sprzedaży nieruchomości otrzymanej na mocy spadku,
  • przerejestrowania odziedziczonego samochodu,
  • odbierania wierzytelności od dłużnika spadkodawcy,
  • kontaktu z wieloma instytucjami – urzędem miasta, gminy, spółdzielnią mieszkaniową i innymi.

 

Co trzeba zrobić, aby otrzymać dokument stwierdzający nabycie spadku

Zgodnie z prawem nabycie spadku następuje z chwilą śmierci spadkodawcy. Jednak aby uzyskać dokument potwierdzający nabycie spadku należy przeprowadzić stosowne postępowanie sądowe lub zwrócić się do notariusza.

Udając się do adwokata w Piasecznie można uzyskać poradę dotyczącą między innymi zalet i wad poszczególnych trybów uzyskania potwierdzenia dziedziczenia. Warto zauważyć, że prawo do dziedziczenia nie przedawnia się, zatem postępowanie sądowe stwierdzające nabycie spadku można przeprowadzić nawet kilka lub kilkanaście lat po otwarciu spadku. Sąd w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku określa wszystkie osoby dziedziczące oraz wysokość ich udziałów w masie spadkowej. W tym postępowaniu Sąd nie rozdziela poszczególnych składników masy spadkowej między spadkobierców.

 

Jaki czas musi upłynąć od otwarcia spadku do ubiegania się o stwierdzenie nabycia spadku?

Podczas spotkania u adwokata w kancelarii w Piasecznie, klient zostanie poinformowany, że o stwierdzenie nabycia spadku będzie mógł starać się nie wcześniej niż 6 miesięcy od daty zgonu spadkodawcy. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy wszystkie osoby dziedziczące złożyły już oświadczenie potwierdzające przyjęcie lub odrzucenie spadku.

 

Kto może ubiegać się o wydanie dokumentu potwierdzającego nabycie spadku?

O stwierdzenie nabycia spadku może ubiegać się każda osoba, której potrzebny jest taki dokument. Najczęściej z takim wnioskiem występują spadkobiercy, lecz o taki dokument mogą ubiegać się również osoby uprawnione do zachowku, wierzyciele spadkodawcy oraz inne osoby, które wykażą, że mają interes w uzyskaniu takiego dokumentu.

Aby, prowadzący sprawę o stwierdzenie nabycia spadku, adwokat mógł w imieniu klienta złożyć wniosek o wydanie stwierdzenia nabycia spadku należy do kancelarii adwokackiej w Piasecznie dostarczyć takie dokumenty jak:

  • testament (jeżeli spadkodawca go sporządził),
  • odpis skrócony aktu zgonu (oryginał),
  • odpisy aktów stanu cywilnego uczestników postępowania.

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku należy wnieść do Sądu Rejonowego ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy. Jeśli spadkodawca zamieszkiwał przed śmiercią na terenie gminy Piaseczno, Góra Kalwaria, Konstancin-Jeziorna, Lesznowola lub Prażmów, Sądem właściwym dla rozpoznania sprawy będzie Sąd Rejonowy w Piasecznie. Jeżeli ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy nie da się ustalić, właściwy będzie Sąd miejsca gdzie znajduje się majątek spadkowy lub jego część. W braku powyższych podstaw właściwy jest Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy.

W sprawach dotyczących stwierdzenia nabycia spadku, adwokat z kancelarii w Piasecznie zapewnia kompleksową pomocą i wsparcie na każdym etapie postępowania.