Kancelaria adwokacka w Piasecznie prowadzi sprawy z dziedziny prawa rodzinnego. Obowiązek alimentacyjny jest przedmiotem czynności podejmowanych przez adwokata, który swoimi działaniami dąży do orzeczenia przez Sąd adekwatnej kwoty do potrzeb dziecka lub najbliższych członków rodziny.

Kancelaria adwokacka w Piasecznie pomaga w uzyskaniu alimentów

Poszukując pomocy adwokata w sprawie związanej z alimentami, dobrym wyborem jest nasza kancelaria w Piasecznie, która w szczególności zajmuje się reprezentowaniem Klientów przed Sądem w postępowaniach o:

  • ustalenie prawa do alimentów dla dzieci lub członków najbliższej rodziny,
  • podwyższenie alimentów,
  • obniżenie alimentów,
  • zniesienie obowiązku alimentacyjnego.

Alimenty zasądzane są dla zaspokojenia uzasadnionych potrzeb osób o nie występujących. Nie zawsze obowiązek alimentacyjny dotyczy łożenia środków na utrzymanie dzieci, czasami to rodzice występują do Sądu o alimenty od swoich dorosłych dzieci. Dzieje się tak w przypadku trudnej sytuacji materialnej rodziców, która doprowadziła do niemożności zaspokojenia swoich racjonalnych potrzeb.

Często sprawy alimentacyjne budzą wiele emocji osób zainteresowanych wynikiem sprawy. Adwokat na podstawie przedstawionych przez Klienta dokumentów oraz rozmowy z nim, udziela porady prawnej i przedstawia rozwiązania, które najlepiej zabezpieczą jego interes. Pełnomocnik prawny reprezentując Klienta czuwa nad biegiem postępowania, a także w razie takiej potrzeby, chroni go przed podjęciem decyzji i działań wywołujących negatywne konsekwencje.

Obniżenie kwoty alimentów może mieć miejsce wtedy, gdy stanowią dla zobowiązanego zbyt duże obciążenie finansowe i nie jest on w stanie zwiększyć swoich dochodów na ich pokrycie. Zniesienie obowiązku alimentacyjnego może nastąpić wtedy, gdy ustanie przesłanka do ich wypłacania.

Obowiązek alimentacyjny wobec dzieci

Wykonywanie obowiązku alimentacyjnego wiąże się przykładowo z zapewnieniem dziecku codziennej opieki, ze wspólnym zamieszkiwaniem, dbaniem o zaspokajanie jego potrzeb związanych z wyżywieniem, edukacją, zapewnieniem odzieży i dbałością o zdrowie. Osobista opieka nad dzieckiem ma wymierną wartość – jest to obowiązek alimentacyjny wykonywany w naturze. Jeżeli jedno z rodziców nie zamieszkuje wspólnie z dzieckiem, przyjmuje się, że taka osoba powinna w większym stopniu łożyć na potrzeby dziecka. Często rodzice dobrowolnie przekazują pieniądze, lecz nie zawsze.

W przypadku, gdy rodzic uchyla się od wykonywania swoich obowiązków, strona, której alimenty się należą, może wystąpić do Sądu z pozwem o przyznanie alimentów. Sporządzenie pism procesowych wymaga doświadczenia prawniczego, dlatego warto skorzystać z pomocy adwokata. W Piasecznie znajduje się kancelaria adwokacka, która, na co dzień zajmuje się przygotowaniem pozwów o alimenty. Prawnik podejmując się prowadzenia sprawy alimentacyjnej, staje się pełnomocnikiem Klienta i reprezentuje go przed Sądem dbając o korzystne rozstrzygnięcie sprawy. Warto wiedzieć, że unikanie wywiązywania się z nałożonego obowiązku alimentacyjnego może nawet pozbawić rodzica władzy rodzicielskiej, a także spowodować odpowiedzialność karną.

Wsparcie adwokata w przypadku konieczności podwyższenia alimentów

Warto wiedzieć, że nałożona na jednego z rodziców określona kwota alimentów nie jest ustanowiona raz na zawsze. W przypadku zaistnienia uzasadnionych okoliczności, można ubiegać się o podwyższenie alimentów – może być to podyktowane większymi nakładami na edukację, koniecznością zapewnienia opieki medycznej, wzrostem kosztów utrzymania dziecka i innymi podobnymi czynnikami. Adwokat posiada wiedzę na temat okoliczności, jakie przemawiają za podniesieniem kwoty alimentów i może w tym zakresie udzielić porady prawnej.

Rodzic nie jest zwolniony z obowiązku alimentacyjnego w przypadku osiągnięcia pełnoletności przez dziecko. Taki obowiązek trwa do czasu, gdy dziecko będzie w stanie samodzielnie zapracować na swoje utrzymanie. Ustanie on, jeżeli pełnoletnie dziecko nie podejmuje działań w kierunku poszukiwania pracy lub nie podejmuje dalszego kształcenia. W przypadku braku wiedzy o sposobie dochodzenia alimentów, można zgłosić się do prawnika, który pokieruje całym procesem odzyskiwania zaległych alimentów i wypłacania bieżących należności.

Pozbawienie władzy rodzicielskiej nie zdejmuje obowiązku płacenia alimentów

Wielu rodziców pozbawionych władzy rodzicielskiej jest w błędzie myśląc, że to ich zwalnia od łożenia na utrzymanie swoich dzieci. Taki obowiązek nie ustaje, zawsze rodzice biologiczni muszą pokrywać koszty związane z zaspokojeniem potrzeb bytowych, edukacyjnych i medycznych swoich dzieci. Kancelaria adwokacka w Piasecznie potrafi egzekwować przed Sądem nałożone prawnie należności wynikające z obowiązku alimentacyjnego. Prawnik w imieniu Klienta kieruje wniosek do Sądu o wystąpienie do urzędu skarbowego i ZUS-u w celu ustalenia miejsca zatrudnienia pozwanego i na tej podstawie Sąd może uzyskać informacje o osiąganych przez niego dochodach. Ważne jest to, ile osoba zobowiązana do zapłaty alimentów mogłaby zarobić, jeśli wykorzystałaby swój potencjał – doświadczenie zawodowe, znajomość języków, wykształcenie, odpowiedni wiek. Oczywiście aktualnie zajmowane stanowisko jest pewnym wyznacznikiem przy ustalaniu w jakim stopniu pozwany może partycypować w kosztach utrzymania dziecka. Prawnik z Piaseczna doradzi Klientowi, jakie dane będą potrzebne, aby uzyskać alimenty. Pomoc profesjonalisty przy trudnych sprawach o alimenty jest bardzo ważna, ponieważ alimenty nie są wypłacane jednorazowo, lecz przez wiele lat i warto dołożyć wszelkich starań, aby sprawa została rozstrzygnięta z korzyścią dla dziecka.

W sprawach o alimenty adwokat z kancelarii w Piasecznie służy pomocą i wsparciem na każdym etapie postępowania