Adwokat w Piasecznie prowadzi doradztwo prawne dotyczące spraw spadkowych. Świadczę usługi adwokackie zarówno na rzecz Klientów, którzy starają się o zachowek, jak również Klientów przeciwko którym skierowano niesłuszne roszczenia w tym zakresie.

Każda osoba ma prawo do przekazania swojej własności według własnego uznania. Takie prawo przewiduje kodeks prawa cywilnego. Spadkodawca ma prawo sporządzić testament i swobodnie określić udziały każdego ze spadkobierców, jednakże prawo to podlega pewnym ograniczeniom.Czym jest zachowek?

Zachowek jest formą ochrony najbliższej rodziny spadkodawcy, który – z różnych względów – postanowił przekazać swój majątek innym osobom. Mimo, że może on swobodnie dysponować swoim majątkiem w przypadku śmierci, przepisy prawa ograniczają swobodę decyzji spadkodawcy, zabezpieczając część masy spadkowej dla najbliższych członków rodziny. Jeżeli najbliższa rodzina zmarłego nie została ujęta w testamencie, jej członkowie mają prawo ubiegać się o zachowek stanowiący 1/2 tego, co dana osoba by otrzymała, gdyby dziedziczyła ustawowo. Od powyższej zasady istnieją jednak wyjątki.

Jeżeli po otwarciu testamentu okazało się, że dana osoba nie została ujęta w spadku, a należy do grona najbliższej rodziny spadkodawcy, powinna skorzystać z pomocy prawnika, który w jej imieniu wystosuje wezwanie do zapłaty, a jeśli powyższe nie przyniesie skutku, złoży pozew o zachowek do Sądu przeciwko osobom, które otrzymały spadek. Prawnik z Piaseczna zawsze stara się polubownie porozumieć z innymi członkami rodziny Klienta w zakresie dobrowolnego wypłacenia stosownej kwoty tytułem zachowku, oczywiście po uprzednim uzyskaniu jego zgody na prowadzenie takich rozmów.Komu przysługuje zachowek?

Podczas porady prawnej można uzyskać od adwokata w Piasecznie informację dotyczącą tego, czy jest się uprawnionym do ubiegania się o zachowek. Kodeks cywilny określa, że w pierwszej kolejności dziedziczą po zmarłym dzieci i małżonek spadkodawcy, zatem te osoby byłyby uprawnione do otrzymania zachowku.

Nie wszystkim członkom rodziny przysługuje zachowek. W kancelarii prawnej w Piasecznie można uzyskać poradę prawną dotyczącą zasadności ubiegania się o zachowek, gdyż istnieją szczególne przypadki, w których prawo do zachowku jest wyłączone. Prawnik ocenia sytuację Klienta na podstawie informacji przekazanych podczas rozmowy oraz przedstawionych dokumentów.Jak obliczana jest wysokość zachowku?

Zgodnie z przepisami, osobie uprawnionej przysługuje 1/2 wartości udziału spadkowego, zaś jeżeli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo jeżeli uprawniony jest małoletni – 2/3 wartości udziału spadkowego, który przypadałby mu przy dziedziczeniu ustawowym.

Jeżeli uprawniony nie otrzymał należnego mu zachowku w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny, bądź w postaci powołania do spadku, bądź w postaci zapisu, przysługuje mu przeciwko spadkobiercy roszczenie o zapłatę sumy pieniężnej potrzebnej do pokrycia zachowku albo do jego uzupełnienia. Adwokat z kancelarii prawnej w Piasecznie po analizie sytuacji Klienta określi wysokość należnego zachowku.W jaki sposób dochodzić prawa do uzyskania zachowku?

W pierwszej kolejności osoba uprawniona do zachowku powinna zwrócić się do spadkobierców z żądaniem zapłaty określonej kwoty pieniężnej z tytułu zachowku. Jeśli roszczenie zostanie uznane, strony mogą zawrzeć ugodę. Jest to rozwiązanie, które nie generuje kosztów postępowania prowadzonego przed Sądem. Jeśli strony nie widzą możliwości zawarcia ugody (przykładowo ze względu na rozbieżne poglądy co do zasadności roszczenia), należy złożyć do Sądu pozew o zachowek. W kancelarii prawnej Klienci otrzymają informację dotyczącą tego, jakie dokumenty będą niezbędne do przeprowadzenia takiej sprawy.

W sprawach o zachowek adwokat z kancelarii w Piasecznie zapewnia pomoc i wsparcie na każdym etapie postępowania.