W kancelarii adwokackiej w Piasecznie udzielane są porady prawne oraz prowadzone są sprawy sądowe z zakresu prawa rodzinnego, w tym o ustalenie kontaktów z dziećmi. Adwokat podejmujący się reprezentowania Klienta w Sądzie udziela mu wsparcia od pierwszego spotkania, aż do zakończenia postępowania sądowego.

Sprawy rodzinne są trudnym przeżyciem dla wszystkich członków rodziny, dlatego skupianie na formalnościach i pilnowaniu terminów kolejnych rozpraw sądowych lepiej powierzyć profesjonaliście, którym jest prawnik. Kancelaria Adwokacka w Piasecznie na bieżąco informuje klientów o postępach w sprawie.

Adwokat prowadzi sprawy o różnym stopniu skomplikowania i nie obawia się wyzwań, dlatego można powierzyć mu sprawę o ustalenie kontaktów z dzieckiem. Podczas spotkania z prawnikiem, można w trakcie porady prawnej dowiedzieć się, że utrzymywanie takich kontaktów nie jest tylko prawem, ale także obowiązkiem rodzica.

Kto może ubiegać się o ustalenie kontaktów z dzieckiem?

W kancelarii adwokackiej w Piasecznie można uzyskać informację, że nawet pozbawienie władzy rodzicielskiej nie odbiera rodzicowi prawa do kontaktów z dziećmi. Rodzic może dochodzić swoich praw przed Sądem. Adwokat sporządzi odpowiedni wniosek i złoży go w imieniu swojego Klienta.

Nie tylko rodzice mogą ubiegać się w Sądzie o ustalenie kontaktów z dzieckiem. Takie prawo mają także:

  • rodzeństwo dziecka,
  • dziadkowie,
  • powinowaci (linia prosta): np. macocha, ojczym itp.,
  • osoby, które opiekowały się dzieckiem przez dłuższy czas.

W jakich przypadkach Sąd może zakazać lub ograniczyć kontakty rodzica z dzieckiem?

Sąd może zakazać kontaktów z dzieckiem w przypadku wystąpienia przesłanek pozwalających na stwierdzenie, że spotkania z małoletnim mogą poważnie zagrażać jego dobru. Przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego odnoszą się do zagrożenia życia i zdrowia dziecka, a także negatywnego wpływania na rozwój dziecka. Rodzic, który podczas spotkań z dzieckiem nastawia je przeciwko drugiemu rodzicowi powinien liczyć się z możliwością otrzymania zakazu kontaktów.

Prawnik w imieniu jednego z rodziców może wystąpić do Sądu o uregulowanie spraw związanych z  kontaktami z dzieckiem, które mogą dotyczyć przykładowo:

  • zakazu kontaktu z dzieckiem bez obecności drugiego rodzica lub osoby przez niego wskazanej,
  • zakazu spotkań z dzieckiem poza miejscem jego zamieszkania,
  • pozwolenia na kontakt z dzieckiem w obecności opiekuna lub kuratora,
  • ograniczenia kontaktów do wyznaczonych przez Sąd metod komunikowania się na odległość,
  • zakazu kontaktowania się na odległość.

Zadanie adwokata w przypadku utrudniania jednemu z rodziców kontaktów z dzieckiem

Adwokat prowadzący sprawę o utrudnianie klientowi kontaktów z dzieckiem, gdy ma on prawo do takich spotkań, może wystąpić do Sądu z wnioskiem o nałożenie kary na rodzica utrudniającego taki kontakt. W takim przypadku Sąd może nałożyć karę pieniężną według określonych zasad, co może skutkować zapłatą za każde spotkanie, które się nie odbyło, a środki finansowe trafiają do poszkodowanego rodzica.

Prawnik przygotuje wniosek do Sądu i będzie pilotował przebieg procedury sądowej dbając o dobro dziecka i interes Klienta, który chce uregulowania swoich praw do kontaktu. Dziecko dla prawidłowego rozwoju potrzebuje kontaktu z obojgiem rodziców i nie można zabronić ojcu ani matce takich spotkań, o ile takie spotkania nie stanowią zagrożenia dla małoletniego.

W sprawach dotyczących kontaktów z dziećmi adwokat z kancelarii w Piasecznie służy pomocą i wsparciem na każdym etapie postępowania