Zawierając związek małżeński automatycznie powstaje wspólność majątkowa, jeśli małżonkowie nie zdecydują na podpisanie intercyzy. W praktyce oznacza to, że wszystkie dobra uzyskane w czasie trwania małżeństwa począwszy od zarobków, samochodów i nieruchomości stają się częścią wspólnego majątku małżonków. Zagadnienie to jest rozległe, dlatego zastanawiając się nad skorzystaniem z takiej możliwości warto zasięgnąć porady prawnej w kancelarii adwokackiej w Piasecznie.

 

Czym jest rozdzielność majątkowa?

Rozdzielność majątkowa może zostać ustalona jeszcze przed zawarciem związku małżeńskiego. Powodem podejmowania takiej decyzji przez przyszłych małżonków jest najczęściej chęć posiadania niezależności finansowej (majątkowej) albo uniknięcie w przypadku rozwodu podziału majątku.  Adwokat traktuje każdą sprawę indywidualnie i doradza w zakresie zawarcia odpowiedniej umowy.

Jeżeli małżonkowie ustanowią rozdzielność majątkową, każdy z nich będzie miał swoje fundusze, którymi może zarządzać samodzielnie. Małżonkowie nie mają obowiązku dzielenia się osiąganymi dochodami, powiadamiania o nich, ponadto mogą zarządzać nimi według swojego uznania, nie narażając się na zarzut trwonienia majątku.

Prawnik podczas spotkania z Klientem udzieli porady prawnej dotyczącej ustalenia rozdzielności majątkowej. Może on również towarzyszyć Klientowi podczas jej podpisywania u notariusza, czuwając nad tym, aby interesy Klienta nie zostały zagrożone. Małżonkowie mogą w każdej chwili zgodnie podpisać umowę ustanawiając rozdzielność majątkową, lecz jeżeli takiego porozumienia nie ma, pozostaje jedynie droga sądowa czyli ustanowienie przymusowej rozdzielności majątkowej.

W takim przypadku może być konieczna pomoc, jaką oferuje prawnik. Kancelaria Adwokacka w Piasecznie przygotuje pozew o ustanowienie przymusowej rozdzielności majątkowej przez Sąd, który w przypadku spełnienia wymaganych prawem przesłanek przychyli się do stanowiska Klienta. Znajomość przepisów prawa jest niezbędna, aby nie popełnić błędów formalnych, które mogą negatywnie rzutować na całe postępowanie, a ustanowienie prawnika pełnomocnikiem pozwoli na skupieniu się jedynie na przedstawieniu adwokatowi stanu faktycznego sprawy. To Kancelaria Adwokacka w Piasecznie będzie odpowiedzialna za dochowanie wszelkich terminów, a także za dopełnienie wszelkich formalności.

 

Przymusowa rozdzielność majątkowa – powody ustanowienia

Adwokat przed wystąpieniem z pozwem do Sądu o ustanowienie przymusowej rozdzielności majątkowej, przedstawi Klientowi schemat postępowania w takiej sprawie. Sąd przychyli się do żądania zawartego w pozwie w przypadku:

  • separacji faktycznej – małżonkowie nie mieszkają razem, nie utrzymują ze sobą kontaktów, czyli doszło do zerwanie więzi między nimi,
  • nagannego zachowania jednego z małżonków zagrażającemu dobru rodziny. Może to mieć miejsce wtedy, gdy małżonek zaciąga długi i trwoni majątek,
  • alkoholizmu, uzależnienia od hazardu, choroby psychicznej jednego z małżonków.

 

Korzyści z ustanowienia rozdzielności majątkowej (przykłady)

  • Małżonek nieprzyczyniający się do gromadzenia wspólnego majątku, podejmujący decyzje wpływające na jego uszczuplenie, nie będzie miał żadnych praw do majątku małżonka, łącznie z brakiem możliwości korzystania z przedmiotów należących tylko do drugiego małżonka.
  • Ochrona majątku nabytego po ślubie przed konsekwencjami związanymi z długami małżonka (postępowanie komornicze)
  • W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez małżonka ma miejsce ochrona majątku przed zaległościami finansowymi.

W sprawach z zakresu rozdzielności majątkowej adwokat z kancelarii w Piasecznie służy pomocą i wsparciem na każdym etapie postępowania