Nieuregulowany przez prawo związek dwóch osób, które prowadzą wspólnie gospodarstwo domowe nazywany jest konkubinatem. Takie osoby nie zawarły związku małżeńskiego, ale łączy ich więź emocjonalna, fizyczna i gospodarcza (finansowa). Aktualnie w polskim prawie nie ma stosowanych uregulowań prawnych. W związku z trudnościami dochodzenia rozliczeń konkubinatu, warto skorzystać z pomocy prawnej, jaką można otrzymać w kancelarii adwokackiej w Piasecznie.

Jak wyglądają rozliczenia między konkubentami?

Na początku należy zaznaczyć, że nieformalny związek, jakim jest konkubinat nie powoduje zaistnienia wspólnoty majątkowej. Na podstawie takiego stwierdzenia można ustalić, że wszystkie nabyte w trakcie trwania takiego związku składniki majątku stanowią odrębną własność każdego z partnerów. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy konkubenci razem stają do umowy sprzedaży i razem kupują rzecz lub nieruchomość.

Istnieją rozwiązania prawne, które pozwalają na uregulowania sytuacji majątkowej konkubentów, gdy dochodzi do rozpadu związku. Adwokat biegły w prawie rodzinnym udzielając porady prawnej przedstawi Klientowi sposoby zabezpieczenia się na wypadek rozstania, przykładowo zawarcie umowy spółki cywilnej i wprowadzenie współwłasności w częściach ułamkowych.

Na podstawie umów, które będą podstawą rozliczeń, konkubenci będą mogli dochodzić roszczeń majątkowych. Istotną informacją dotyczącą takich związków nieformalnych jest brak obowiązku alimentacyjnego wobec siebie.

Kancelaria adwokacka w Piasecznie zajmuje się rozliczeniami między konkubentami, dlatego warto skorzystać z fachowej porady prawej i zachować swój majątek. Prawnik służy swoją wiedzą i reprezentuje Klienta przed Sądem podczas każdej rozprawy, czuwając nad biegiem postępowania.

Pomoc adwokata w rozliczeniu konkubinatu

Adwokat w trakcie porady prawnej pomoże ustalić wartość wzbogacenia drugiego z konkubentów, aby określić o zwrot jakiej kwoty może wystąpić. Niezbędne będzie podanie wartości zubożenia i jego okoliczności wskazując, ile wskutek tego drugi konkubent zyskał. Każdą z takich spraw należy rozpatrywać indywidualnie, prawnik w Piasecznie uzgodni z Klientem najwłaściwszą podstawę prawną żądania w związku z rozliczeniem konkubinatu.

Ustalanie rozliczeń po ustaniu konkubinatu powinno być prowadzone według zasady, że nikt nie powinien niezasłużenie bogacić się kosztem drugiego partnera. Adwokat dołoży starań, aby ustalić wszystkie ważne okoliczności sprawy, pozwalające na rozstrzygnięcie rozliczenia między konkubentami. Ważne będą zeznania świadków, opinie biegłego, faktury, wyciągi z konta bankowego i inne. Korzystając z usług kancelarii adwokackiej w Piasecznie można mieć pewność rzetelnego prowadzenia sprawy. Prawnik z kancelarii adwokackiej zadba o interesy Klienta.

W sprawach dotyczących rozliczenia konkubinatu adwokat z kancelarii w Piasecznie służy pomocą i wsparciem na każdym etapie postępowania.