Po rozwodzie władza rodzicielska jest sprawowana przez oboje rodziców. Sąd może także władzę rodzicielską ograniczyć lub pozbawić prawa jej wykonywania. W przypadku posiadania pełnej władzy rodzicielskiej, rodzice samodzielnie podejmują decyzje o wszystkich sprawach dziecka. Jeżeli jednak nie ma porozumienia między rodzicami, co do istotnych kwestii związanych z ważnymi sprawami dziecka, ostateczną decyzję podejmuje Sąd.

Przepisy Kodeksu rodzinnego na ogół nie są znane rodzicom, dlatego by podjąć odpowiednie czynności prowadzące do oczekiwanego rozwiązania problemu, warto skorzystać z pomocy kancelarii adwokackiej w Piasecznie. Mając na uwadze dobro dziecka i rozstrzyganie spraw, które będą rzutowały na jego dalszy rozwój, spędzanie wakacji, leczenie, zmiana szkoły i inne istotne sprawy, wymagana jest zgoda obojga rodziców. Niedopuszczalne jest  samodzielne decydowanie wbrew woli drugiego z rodziców. Prawnik jest biegły w przepisach prawa rodzinnego i opiekuńczego, udzieli porady prawnej i w razie potrzeby będzie pełnomocnikiem rodzica, co pozwoli skutecznie rozwiązać sporne kwestie.

Kancelaria prawna w Piasecznie pomaga w rozstrzygnięciu spraw dziecka dotyczących:

  • wyrobienia paszportu dla dziecka,
  • wyjazdu zagranicznego dziecka,
  • sposobu spędzania wakacji przez dziecko,
  • leczenia dziecka,
  • wyboru szkoły lub przedszkola dziecka,
  • zmiany nazwiska dziecka.

Jeżeli jeden z rodziców boryka się z rozwiązaniem problemów związanych z powyższymi zagadnieniami, może skorzystać z pomocy profesjonalisty, jakim jest prawnik. Piaseczno posiada na swoim terenie kancelarię prawną, która pomoże każdemu z rodziców odzyskać decyzyjność w wychowaniu swojego dziecka.

Pomoc prawnika w rozwiązywaniu spraw dziecka

Problem, na jaki rodzic może się natknąć, to nie tylko wydanie zgody na wyrobienie paszportu dla dziecka, ponieważ posiadanie takiego dokumentu nie przesądza o możliwości wyjazdu dziecka poza granice kraju. Zgodę na wyjazd zagraniczny muszą wyrazić oboje rodzice posiadający władzę rodzicielską i dotyczy to konkretnego wyjazdu, bez względu na długość jego trwania. Jeżeli rodzice nie mogą osiągnąć kompromisu, konieczne będzie prawomocne orzeczenie Sądu wydające zgodę w zastępstwie drugiego z rodziców. Do uzyskania takiego pozwolenia niezbędne będzie pismo procesowe, które przygotuje i złoży w imieniu Klienta adwokat z kancelarii w Piasecznie. Uczestnictwo prawnika podczas rozprawy sądowej jest dużym wsparciem dla Klienta, ponieważ dba on o zabezpieczenie jego interesów.

Najczęściej brak wyrażenia zgody przez jednego z rodziców jest związany z toczącym się konfliktem, który utrudnia racjonalne podejmowanie kluczowych dla dziecka decyzji. W takiej sytuacji prawnik pełni rolę negocjatora i stara się polubownie rozwiązać problem bez wchodzenia na drogę sądową. Jednak w przypadku braku ugody, adwokat wystąpi do Sądu o wydanie orzeczenia. W niektórych wypadkach jest to jedyne wyjście z trudnej sytuacji.

Problemy w relacjach rodziców będących w związku małżeńskim również czasami prowadzą do braku wyrażenia zgody np. na wyjazd zagraniczny dziecka czy sposób jego leczenia. Taka decyzja nie zawsze ma na uwadze dobro dziecka, lecz jest konsekwencją zaburzeń w porozumiewaniu się i wtedy nieoceniona jest rola prawnika, który znając prawo rodzinne potrafi wskazać Klientowi najlepsze rozwiązania.

Kancelaria adwokacka w Piasecznie może również zadbać o to, aby wyrażenie zgody przez drugiego rodzica było poświadczone przez notariusza. W sprawach dotyczących spraw dziecka adwokat z kancelarii w Piasecznie służy pomocą i wsparciem na każdym etapie postępowania