Kancelaria prawna w Piasecznie prowadzi doradztwo w sprawach związanych z sukcesją rodzinną, czyli prawnym przekazaniem majątku często stanowiącego dorobek życia.

Na czym polega sukcesja rodzinna?

Gwarancją sprawnego przeprowadzenia sukcesji rodzinnej jest jej wcześniejsze zaplanowanie i etapowe wdrażanie. Pomocy i wsparcia prawnego udziela kancelaria z siedzibą w Piasecznie, a adwokat dokonuje analizy sytuacji finansowej dysponenta. Sukcesja rodzinna często ma na celu zapewnienie kontynuacji działalności przedsiębiorstwa rodzinnego. Właściciel firmy wycofując się z zarządzania i dalszego prowadzenia firmy, pragnąc uniknąć nieporozumień w rodzinie, chce zabezpieczyć wypracowany majątek na rzecz swoich bliskich w przypadku jego ciężkiej choroby lub śmierci. Adwokat jest w stanie przeprowadzić ten proces w możliwie nieuciążliwy i skuteczny sposób. Zaburzenie płynności funkcjonowania przedsiębiorstwa wskutek nieprzewidzianych zdarzeń losowych może zagrozić nawet istnieniu firmy. Adwokat podczas rozmów z Klientem stara się wyjaśnić wszystkie aspekty tej procedury, które są ważne do przygotowania planu sukcesji przedsiębiorstwa rodzinnego, będzie on dostosowany do obecnych przepisów prawa. Podczas wypracowania planu muszą zostać uwzględnione skutki podatkowe obejmujące rodzinę właściciela oraz firmę.

Doradztwo prawne prowadzi do korzystnych rozwiązań podatkowych, czyli wdrożeniu oszczędności podatkowych, dzięki którym ponoszone koszty przeprowadzenia sukcesji rodzinnej będą dużo niższe. Podejmowane czynności mają na też na celu wykluczenie i ograniczenie odpowiedzialności cywilnoprawnej za zobowiązania firmy rodzinnej.

Usługi prawne związane z przeprowadzeniem sukcesji rodzinnej

Adwokat reprezentujący kancelarię wprowadza zatwierdzone koncepcje, zmierzające na przykład do przekształcenia formy prawnej firmy oraz uporządkowania struktury.

W ramach sukcesji rodzinnej kancelaria prawna w Piasecznie zajmuje się między innymi:

  • przygotowaniem strategii odnośnie dziedziczenia,
  • opracowaniem i sporządzeniem testamentu oraz innych dokumentów np. umowy majątkowej małżeńskiej,
  • podjęciem działań zabezpieczających interesy członków rodziny właściciela firmy oraz innych bliskich mu osób,
  • rozdzieleniem majątku prywatnego od majątku firmowego, co służyły planowanej sukcesji rodzinnej,
  • przygotowaniem niezbędnych dokumentów służących ograniczeniu ryzyka prawnego i podatkowego,
  • zapewnieniem rodzinie dostępu do środków finansowych znajdujących się na kontach bankowych spadkodawcy,
  • przygotowaniem koniecznych dokumentów takich jak umowa darowizny, porozumienia miedzy spadkobiercami, umów zrzeczenia się dziedziczenia lub zachowku.

Prowadząc działalność gospodarczą warto wiedzieć, że dobrze zaplanowana sukcesja rodzinna jest niezwykle pomocna w relacjach z bankami oraz partnerami biznesowymi. Przemyślane działania służą dobremu wizerunkowi firmy i pokazaniu perspektyw na dalsze, prawidłowe i owocne funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Kancelaria prawna w Piasecznie posiada doświadczenie w przeprowadzaniu sukcesji rodzinnej.