Przepisy określają zasiedzenie, jako jedną z form nabycia nieruchomości (domu, mieszkania, gruntu) lub zasiedzenie rzeczy ruchomej np. zasiedzenie samochodu. Ponadto może zaistnieć zasiedzenie służebności gruntowej, czyli prawa do przejazdu i przechodzenia przez grunt sąsiada i zasiedzenie służebności przesyłu (słupy elektryczne). Zasiedzenie następuje z mocy prawa przy spełnianiu określonych przesłanek. Gdy wystąpią przesłanki do stwierdzenia zasiedzenia warto skorzystać z doradztwa prawnego w kancelarii adwokackiej w Piasecznie.

Kiedy można ubiegać się o stwierdzenie zasiedzenia?

W przypadku, gdy właściciel nie trzymał pieczy nad posiadaną nieruchomością, nie interesował się jej stanem, może stracić swoją własność bez uzyskania zapłaty na rzecz osoby, która tytułem przykładu mieszka w tym domu. Jeżeli taka osoba może udowodnić pokrywanie kosztów utrzymania nieruchomości, płacenie podatków, dokonywanie remontów, modernizacji ma prawo ubiegać się o stwierdzenie zasiedzenia. Jeśli rzecz położona jest w miejscowości Piaseczno, właściwym do rozpoznania sprawy będzie Sąd Rejonowy w Piasecznie.

Tak jak wiele spraw cywilnych, również stwierdzenie zasiedzenia wymaga wiedzy prawniczej i doświadczenia. Kancelaria adwokacka w Piasecznie udzielając porady prawnej zwróci Klientowi uwagę na wiele ważnych aspektów dotyczących istoty zasiedzenia. Adwokat poinformuje, że zasiedzenie może dotyczyć tylko całej nieruchomości, nie można w ten sposób nabyć jej części np. strychu, pokoju itp.

Co wpływa na zasadność stwierdzenia zasiedzenia?

Samoistnie posiadanie oznacza to, że dana osoba zarządza nieruchomością jak gdyby była jej właścicielem nieposiadając jednak tytułu prawnego. Wszystkie wykonywane czynności wskazują na posiadanie uprawnień do nieruchomości i jest to zauważane przez osoby mieszkające w jej okolicy. Podejmując decyzje dotyczące danej nieruchomości nie występuje o zgodę na ich wykonanie jak również nikt nie rości sobie praw do niej i nie występuje z nakazem wydania nieruchomości. Jeżeli taka osoba jest uważana przez otoczenie za właściciela nieruchomości może ona ubiegać się o stwierdzenie zasiedzenia, jednak posiadanie musi być nieprzerwane.

Przy stwierdzeniu zasiedzenia najważniejszy jest czas, który upłynął od zasiedlenia nieruchomości

  • Zasiedzenie w dobrej wierze, gdy dana osoba była przekonana, że nieruchomości stanowi jej własność – wymagany okres posiadania wynosi 20 lat,
  • Zasiedzenie w złej wierze – wymagany okres posiadania wynosi 30 lat. Zła wiara może być określona wtedy, gdy dana osoba znała stan prawny lub nie znała, ale mogła go uzyskać gdyby dołożyła odpowiednich starań,
  • Dla stwierdzenia zasiedzenia ruchomości – wymagany okres posiadania wynosi 3 lata.

Podczas porady prawnej udzielanej w kancelarii w Piasecznie, adwokat przeanalizuje dostarczone dokumenty i na tej podstawie ustali stan faktyczny. Adwokat sporządzi wniosek do Sądu o stwierdzenie zasiedzenia, w którym wykaże spełnienie prawnych przesłanek. Czasami się zdarza, że dotychczasowy właściciel nie wyraża zgody, broni swoich praw i wtedy pomoc prawna adwokata staje się szczególnie niezbędna i nieoceniona. Warto podkreślić, że zasiedzenie jest w pełni legalnym sposobem na nabycie cudzej rzeczy.