Spory na tle zobowiązań umownych powstają najczęściej w wyniku nieprawidłowego sporządzania umów i nieodzwierciedlenia zamiaru Stron. Postanowienia umowy są często opracowywane w taki sposób, że mogą być interpretowane niejednoznacznie, co w dalszej perspektywie często staje się źródłem konfliktu. Umowy są również być zawierane między firmami i osobami fizycznymi, jak również pomiędzy osobami fizycznymi. Jeżeli miejscem zamieszkania osoby pozwanej jest Piaseczno, sprawę rozpozna Sąd Rejonowy w Piasecznie lub Sąd Okręgowy w Warszawie (w zależności od wartości przedmiotu sporu, czyli kwoty o jaką toczy się spór). Strony umowy mogą jednak ustalić w umowie, że spory będzie rozstrzygał wybrany przez nie Sąd.

Co oznaczają roszczenia wynikające z umów?

Przyczyną sporu umownego może być nieprzestrzeganie warunków umowy przez którąkolwiek ze stron. W razie konieczności udanie się do Sądu wymaga usług wykwalifikowanego prawnika, który złoży odpowiednie pismo w Sądzie. Kancelaria prawna w Piasecznie ma doświadczenie w prowadzeniu spraw o roszczenia wynikające z umów o różnym charakterze.

Przed wniesieniem pisma procesowego do Sądu, należy wystosować do drugiej strony odpowiednie wezwanie celem podjęcia próby rozwiązania sprawy w sposób polubowny. Jest to wymóg konieczny, aby móc dochodzić swoich praw na drodze sądowej.

Pomoc prawnika w zaspokojeniu roszczeń wynikających z umów

Jeżeli konflikt jest na tyle silny, że nie jest możliwe rozwiązanie go w sposób polubowny w drodze negocjacji, spór powinien zostać rozstrzygnięty przez Sąd. Prawnik z Piaseczna w sporach roszczenia wynikające z umów zapewni Klientowi pełen zakres wsparcia prawnego, które będzie obejmować między innymi:

  • szczegółową analizę sytuacji i udzielanie porad dotyczących prawnych aspektów problemu,
  • prawną analizę umowy, badanie dokumentu pod kątem zgodności z normami prawnymi, ustalenie jego ważności lub nieważności,
  • działanie w imieniu Klienta na etapie przedprocesowego rozstrzygania sporu umownego, prowadzenie negocjacji ze stroną przeciwną,
  • sporządzanie niezbędnych pism procesowych,
  • reprezentowanie interesów Klienta na każdym etapie sprawy.

W sytuacji gdy rozstrzygnięcie Sądu nie będzie korzystne, a prawnik będzie widzieć błędy w procedowaniu, zaproponuje sporządzenie apelacji. Sprawę rozpozna wówczas Sąd odwoławczy. Prowadząc sprawę przez prawnika, zostaną podjęte wszelkie niezbędne środki.