Każdy ma prawo do odpowiedniej ochrony prawnej i powinien z niej korzystać. Ochrona Klienta związana z odpowiedzialnością karną wymaga szerokiej wiedzy prawniczej. Wieloletnie doświadczenie kancelarii prawnej w Piasecznie w reprezentacji Klientów pozwala osiągnąć korzystny wyrok. Warto wiedzieć, że skazany może ubiegać się o przerwę w wykonaniu kary pozbawienia wolności. Adwokat z kancelarii w miejscowości Piaseczno sporządzi i złoży stosowny wniosek.

Jak uzyskać przerwę w wykonaniu kary pozbawienia wolności?

Skazany lub jego adwokat może wystosować do Sądu wniosek o przerwę w wykonaniu kary pozbawienia wolności, dzięki czemu mógłby, chociaż na jakiś czas, opuścić zakład karny. Przywilej ten może zostać zastosowany nie tylko w stosunku do kary pozbawienia wolności, ale również zastępczej kary pozbawienia wolności i dotyczy to skazanych, którzy nie zapłacili zasądzonej grzywny.

Kiedy Sąd udzieli przerwy w wykonaniu kary?

Sąd udzieli przerwy w wykonaniu kary wyłącznie w takich przypadkach jak: choroba psychiczna skazanego lub inna ciężka choroba, która w uznaniu Sądu uniemożliwia odbywanie kary.

Co może uniemożliwiać osadzonemu odbywanie kary?

Poza przyczynami zdrowotnymi, istnieją inne przesłanki, na które może powołać się skazany, aby skorzystać z instytucji przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności. Sądy z dużą dozą ostrożności podchodzą do tego typu wniosków, jednak adwokat z Piaseczna widząc problemy osobiste lub rodzinne Klienta potrafi przygotować skuteczną argumentację i linię obrony. Jeżeli w trakcie odbywania kary przez osadzonego, jego najbliższa rodzina popadła w problemy finansowe lub zdrowotne i jego powrót do rodziny wpłynie pozytywnie na poprawę tej ciężkiej sytuacji, Sąd uznając te okoliczności jako nadzwyczajne może przychylić się do wniosku. Ważne jest przekonanie Sądu, że przerwa w odbywaniu kary będzie wykorzystana do celu podanego we wniosku. Adwokat w kancelarii w Piasecznie opracuje i sporządzi wniosek o przerwę w wykonywaniu kary i w imieniu Klienta złoży go w Sądzie penitencjarnym w okręgu, w którym znajduje się zakład karny. Pomoc prawna jest ważna i potrzebna także po uzyskaniu wyroku skazującego, adwokat przed sporządzeniem wniosku poinformuje Klienta o ograniczeniach czasowych, aby każda przerwa była dobrze zaplanowana.

Adwokat ustanowiony w sprawie wyjaśni dokładnie skazanemu i jego rodzinie, jakie okoliczności uznawane są przez Sąd na wypadek losowy, który jest podstawą do orzeczenia przerwy w wykonywaniu kary. Zaistnienie wypadku losowego nie jest zdarzeniem planowanym, lecz nagłym, którego skazany nie mógł przewidzieć. Taka okoliczność nie musi dotyczyć tylko osadzonego, lecz może dotykać członków jego rodziny, którzy wymagają pomocy. Stanowi to dla Sądu przesłankę do zastosowania przerwy w wykonywaniu kary pozbawienia wolności.

Co przez Sąd jest uznawane za wypadek losowy?

Wypadkiem losowym może być pożar domu rodzinnego lub ciężka choroba członka najbliższej rodziny. Jeżeli Sąd uzna, że powrót osadzonego do rodziny, złagodzi skutki tego wypadku tzn. będzie on mógł zająć się schorowanymi rodzicami czy pomóc w odbudowie domu, może wydać korzystne rozstrzygnięcie. Trzeba wiedzieć, że przerwa w odbywaniu kary pozbawienia wolności jest jedną z przesłanek na wyrażenie zgody przez Sąd na warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbywania kary pozbawienia wolności.

Jeżeli na posiedzeniu Sądu zapadnie decyzja o przerwie w odbywaniu kary a prokurator się nie sprzeciwi, osadzony może opuścić zakład karny. Jeżeli jednak Sąd wydał decyzję odmowną, adwokat w imieniu skazanego może skierować do Sądu zażalenie.