Adwokat w Piasecznie w ramach swojej praktyki zawodowej zajmuje się sprawami o zniesienie współwłasności. Każda osoba będąca współwłaścicielem nieruchomości lub ruchomości (np. samochodu) może domagać się przeprowadzenia tej procedury. Współwłasność może powstać tytułem przykładu wskutek dziedziczenia i rozwodu. Korzystając z porady prawnej, adwokat zaoferuje swoją pomoc w poprowadzeniu sprawy o zniesienie współwłasności i poinformuje o konieczności zgromadzeniu niezbędnych dokumentów.

Jak przeprowadzić procedurę zniesienia współwłasności nieruchomości?

Wniosek o zniesienie współwłasności składa się do Sądu Rejonowego, właściwego ze względu na miejsce położenia rzeczy. Jeśli zatem nieruchomość położona jest w miejscowości Piaseczno, to sprawę rozstrzygnie Sąd Rejonowy w Piasecznie.

W przypadku zgody wszystkich współwłaścicieli co do sposobu podziału, możliwe jest sporządzenie umowy u notariusza. Jest to prosta i szybka procedura wymaga tylko pokrycia większych kosztów, aniżeli przy podziale sądowym. Drugim sposobem, który nie wymaga ponoszenia tak dużych kosztów jest złożenie do Sądu wniosku o zniesienie współwłasności – w przypadku zgodnego stanowiska zainteresowanych, sprawa może rozstrzygnąć się już na pierwszej rozprawie. W przypadku odmiennych oczekiwań współwłaścicieli co do podziału, warto skorzystać z pomocy prawnika, który przedstawi odpowiednie argumenty przemawiające za zniesieniem współwłasności stosownie do oczekiwań Klienta. Spory wynikają najczęściej z woli zatrzymania przez współwłaścicieli danej nieruchomości lub woli uzyskania wysokiej kwoty tytułem spłaty. W takim przypadku pozostaje tylko droga sądowa.

Wyróżniamy trzy sposoby zniesienia współwłasności nieruchomości, tj.:

  • podział fizyczny – w przypadku nieruchomości, której przedmiotem jest grunt, może nastąpić wydzielenia dwóch równych działek lub nierównych z dodatkową spłatą. W przypadku domu, zniesienie współwłasności może nastąpić poprzez wydzielenie lokali mieszkalnych. Trzeba jednak pamiętać, że taki podział nie może być sprzeczny z istniejącymi przepisami ustawy, dlatego tak ważny jest udział adwokata, który znając wszystkie przepisy stwierdzi zgodność zniesienia współwłasności z prawem.
  • przyznanie nieruchomości jednego współwłaścicielowi oraz zobowiązanie go do spłaty pozostałych współwłaścicieli. W przypadku zgodnych postanowień, współwłaściciele samodzielnie uzgadniają wysokość rat i długość terminu spłaty. W przeciwnym wypadku Sąd powołuje biegłego, który przeprowadza stosowne czynności. Jeżeli zaistnieją uzasadnione przesłanki może dojść do rozłożenia spłaty na raty na okres nie dłuższy niż 10 lat. Adwokat posiadający doświadczenie w sprawach o zniesienie współwłasności posiada wiedzę, że decyzja Sądu będzie opierała się na argumentach takich jak np.: wartość dokonanych nakładów na remont nieruchomości, sytuacja materialna umożliwiająca wypłacanie należnych rat.
  • zarządzenie licytacji komorniczej nieruchomości. Środki uzyskane z licytacji dzielone są między współwłaścicielami. Udając się do kancelarii adwokackiej w Piasecznie, prawnik poinformuje Klienta, o małej opłacalności takiej procedury.

Rola adwokata podczas procedury zniesienia współwłasności

Jeżeli podczas postępowania sądowego o zniesienie współwłasności Klient chce być reprezentowany przez adwokata Piaseczno będzie optymalnym wyborem. W kancelarii zostanie przygotowany wniosek, w którym prawnik opisze rzeczy oraz w jakiej części podlegają podziałowi. Ponadto adwokat pomoże zgromadzić wszystkie konieczne dokumenty, które poświadczają prawa do własności. Adwokat bierze udział także w rozmowach z pozostałymi współwłaścicielami celem wypracowania kompromisu, o ile jest to możliwe.

Zadaniem prawnika jest udzielenie Klientowi pomocy w przeprowadzeniu procedury zniesienia współwłasności w wybrany przez niego sposób. Adwokat zajmuje się każdą sprawą całościowo, zapoznając się na wstępie dokładnie z dokumentacją. Prawnik reprezentuj Klienta przed Sądem Rejonowym w Piasecznie oraz innymi Sądami w województwie mazowieckim.