Instytucja warunkowego przedterminowego zwolnienia z odbywania kary jest pewnego rodzaju sposobem poddania sprawcy próbie. Korzystając z usług adwokata z Piaseczna można mieć pewność, że dokona on rzetelnej analizy sytuacji Klienta i podejmie stosowne kroki, aby mógł on z takiego przywileju skorzystać.

Kto może starać się o warunkowe przedterminowe zwolnienie?

Każda osoba skazana wyrokiem Sądu i odbywająca karę pozbawienia wolności w zakładzie karnym może wystąpić o warunkowe przedterminowe zwolnienie.

Kiedy skazany może wystąpić do Sądu o warunkowe przedterminowe zwolnienie?

Każdy skazany ma możliwość domagania się warunkowego przedterminowego zwolnienia z odbywania kary, jednak muszą zaistnieć przesłanki prawne, aby Sąd przychylił się do takiego wniosku. Skazany może ubiegać się o wcześniejsze opuszczenia zakładu karnego, jeżeli odbył co najmniej połowę zasądzonej kary (w przypadku recydywistów ten okres wynosi 2/3 kary). Wniosek w imieniu skazanego może przygotować adwokat i złożyć go w Sądzie penitencjarnym właściwym dla miejsca pobytu skazanego.

Kolejnym warunkiem jest podstawa wydania pozytywnej decyzji przez Sąd. Skazany musi przekonać Sąd, że po opuszczeniu zakładu karnego nie wejdzie znowu na ścieżkę przestępczą, że będzie przestrzegał przepisów prawa, wykonywał orzeczone środki karne. Jeżeli Sąd uzna, że skazany potrafi żyć zgodnie z prawem i nie będzie zagrażał społeczeństwu, może wydać pozytywną decyzję.

Co powinien zawierać wniosek o warunkowe przedterminowe zwolnienie?

Przekonanie Sądu co do zasadności warunkowego przedterminowego zwolnienia jest najważniejszą i najtrudniejszą kwestą. Dlatego wsparcie adwokata doświadczonego w sprawach karnych jest niezbędne. Kancelaria adwokacka w Piasecznie posiada wiedzę na temat wszystkich okoliczności, które Sąd bierze pod uwagę i które mają wpływ na treść orzeczenia.

Okoliczności popełnienia przestępstwa, za które doszło do skazania, są punktem wyjścia i brane są pod uwagę przez Sąd analizując przesłanki do wydania zgody na warunkowe przedterminowe zwolnienie. Sąd rozpatruje sytuację, która miała związek z popełnionym przestępstwem, a dokładniej jego tło i zachowanie skazanego po jego popełnieniu.

Kolejną przesłanką, która może przemawiać za wcześniejszym zwolnieniem jest zachowanie skazanego w więzieniu. Skazany musi posiadać dobrą opinię i wykazać przed Sądem poprawę w swoim zachowaniu. Dużą rolę tutaj odgrywa pomoc adwokata, który potrafi trafnie formułować argumenty i zawrzeć je we wniosku – osobie ubiegającej się o wcześniejsze zwolnienie będzie dużo łatwiej przygotować się do rozprawy.