Po zapadnięciu wyroku za popełnione przestępstwo, na skazanego może zostać nałożona grzywna. Adwokat z kancelarii w Piasecznie podczas porady prawnej wskaże, czy istnieje możliwość wystąpienia do Sądu z wnioskiem o umorzenie grzywny lub rozłożenie jej na raty. Warto udać się do kancelarii adwokackiej w Piasecznie i dowiedzieć się, w jaki sposób można z tej instytucji skorzystać.

Rozłożenie grzywny na raty

Grzywna jest to kara pieniężna nakładana na osobę skazaną wyrokiem Sądu za popełnione przestępstwo lub wykroczenie. Najczęściej orzekana jest w stawkach dziennych. Sąd może również orzec grzywnę kwotową. Kwota tej kary może być wysoka i przekraczać możliwości finansowe skazanego – z myślą o takich przypadkach powstała możliwość rozłożenia grzywny na raty.

O rozłożenie grzywny na raty może ubiegać się każda osoba skazana bez względu na rodzaj popełnionego przestępstwa i wysokości zasądzonej grzywny. Okolicznością braną pod uwagę przez Sąd przy rozpatrywaniu wniosku o rozłożeniu grzywny na raty jest sytuacja finansowa skazanego oraz jego rodziny.

Jeżeli natychmiastowa wpłata grzywny spowodowałaby zbyt dotkliwe skutki dla osoby skazanej i jego rodziny, dla Sądu stanowi to przesłankę do przychylenia się do wniosku. Taki wniosek musi zostać uzasadniony i potwierdzony stosownymi dokumentami. Wniosek rozpozna Sąd, który wydał wyrok jako Sąd I Instancji. Jeśli zatem sprawa karna odbyła się w miejscowości Piaseczno, właściwym dla rozpoznania wniosku o rozłożenie grzywny na raty będzie Sąd Rejonowy w Piasecznie.

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Sąd wydaje postanowienie, w którym orzeka okres spłaty, ilość rat i ich wysokość. Skazany ma prawo wnieść zażalenie na wydane postanowienie, jeżeli Sąd nie przychylił się do wniosku lub jeżeli treść postanowienia nie spełnia jego oczekiwań dotyczących możliwości terminowego spłacania rat. Korzystając z usług kancelarii adwokackiej w Piasecznie można uzyskać wszystkie informacje o szansach na uzyskanie rozłożenia grzywny na raty. Adwokat po przeanalizowaniu dokumentacji udzieli szczegółowych odpowiedzi, przygotuje wniosek i złoży go w Sądzie.

Umorzenie grzywny

W przypadku, gdy osoba skazana z przyczyn obiektywnych, czyli od niej niezależnych, nie może spłacić grzywny, Sąd może wydać postanowienie o umorzeniu grzywny. Może to dotyczyć części lub całości zasądzonej kwoty. Przesłanki obiektywne mogą wystąpić wtedy, gdy np. skazany zapadł na ciężką chorobę, uniemożliwiającą mu pracę zarobkową. Na decyzję Sądu nie mają wpływu takie okoliczności jak ciężkość popełnionego przestępstwa, ponieważ zostało to uwzględnione przy wymierzaniu kary.

Sąd może umorzyć grzywnę tylko w przypadku, gdy nie ma żadnych możliwości jej ściągnięcia od skazanego, a rozłożenie grzywny na raty nie przyniesie pożądanego rezultatu, ponieważ skazany nie ma środków na spłatę lub jego stan zdrowia uniemożliwia mu zarobkowanie. Gdy wykonanie kary w innej formie jak np. zastępcza kara pozbawienia wolności jest niecelowe z powodu kalectwa skazanego lub ciężkiej sytuacji rodzinnej (gdy np. rodzic wymaga całodobowej opieki), Sąd może postanowić o umorzeniu grzywny. Zawsze podstawą wydania takiej decyzji jest uzasadniony i wyjątkowy wypadek. Na tej podstawie Sąd nabiera przekonania o wysokim prawdopodobieństwie bezskuteczności egzekucji.