Profesjonalna pomoc prawna w sprawach karnych wymagana jest na wszystkich etapach sprawy, ponieważ tylko doświadczony adwokat może skutecznie reprezentować Klienta. Nawet jeśli oskarżony zostanie prawomocnie skazany przez Sąd, nie oznacza to jeszcze, że musi natychmiast trafić do więzienia. Adwokat mający kancelarię w Piasecznie może wystąpić do Sądu z wnioskiem o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności. Kancelaria prawna Piaseczno posiada doświadczenie w prowadzeniu spraw karnych i uzyskiwaniu orzeczeń odraczających wykonanie kary pozbawienia wolności przez skazanego. Istotne jest, aby wniosek był sporządzony zgodnie z przepisami prawa. Złożenie profesjonalnego wniosku może znacząco zwiększyć szanse na uzyskanie satysfakcjonującego orzeczenia.

Kto może skorzystać z instytucji odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności?

Obrońca reprezentujący skazanego w Sądzie może w imieniu swojego Klienta wystąpić o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności tylko w przypadku, gdy ten nie rozpoczął jeszcze jej odbywania. W przypadku odbywania już kary w zakładzie karnym, adwokat może wystąpić do Sądu o przerwę w wykonywaniu kary. Obrona Klienta nie musi kończyć się po ogłoszeniu wyroku skazującego. Co ważne, nie każdy może skorzystać z tej instytucji – konieczne będzie spełnienie ustawowych przesłanek. Adwokat z Piaseczna podczas porady prawnej przekaże Klientowi konkretne informacje dotyczące możliwości odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności, a także jej wstrzymania do czasu rozpoznania wniosku głównego.

Jakie okoliczności uzasadniają odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności?

Okoliczności mogą być różnej natury, a adwokat Justyna Tokarska posiada wiedzę, jakie z nich dotyczą jego Klienta. Mogą być to tytułem przykładu choroba psychiczna lub inna ciężka choroba, trudna sytuacja rodzinna (np. finansowa), ciąża, samotne wychowywanie dziecka czy przeludnienie zakładów karnych.

Choroba skazanego

W przypadku stwierdzenia przez biegłego sądowego istnienia choroby psychicznej lub innej ciężkiej choroby uniemożliwiającej odbycie kary, Sąd jest zobowiązany do odroczenia wykonania wyroku pozbawienia wolności. Przesłanką do uzyskania takiego odroczenia jest brak możliwości leczenia takiej choroby w zakładzie karnym. Długość odroczenia kary nie jest ustalana, ponieważ nie ma pewności czy przykładowo po roku skazany odzyska zdrowie. Sąd wyznacza okres, po jakim ma nastąpić kolejne przebadanie skazanego i wydanie orzeczenia przez biegłego lekarza, czy może on w warunkach więziennych odbywać zasądzony wyrok pozbawienia wolności. Te okoliczności odroczenia skierowane są wyłącznie dla osób cierpiących na poważne schorzenia.

Trudna sytuacja rodzinna jako okoliczność umożliwiająca uzyskanie odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności

Jeżeli Sąd podzieli argumentację adwokata z Piaseczna i stwierdzi, że przebywanie skazanego w zakładzie karnym wpłynie negatywnie na jego sytuację rodzinną, może wydać orzeczenie o odroczeniu wykonania kary pozbawienia wolności. Skutki nieobecności w rodzinie skazanego muszą jednak być naprawdę ciężkie. Co to oznacza? Podstawą do stwierdzenia zasadności takiego wniosku jest bardzo trudna sytuacja materialna, ponieważ skazany był jedynym żywicielem rodziny, która jest np. zadłużona w banku (kredyt mieszkaniowy) lub nastąpi brak możliwości zajęcia się gospodarstwem rolnym. Skazany reprezentowany przez prawnika z Piaseczna będzie w dobrej sytuacji, ponieważ obrońca na bieżąco analizuje okoliczności sprawy i jeżeli zaistnieją podstawy do skierowania wniosku, przedłoży on taki dokument w Sądzie.

Podsumowanie

Obrońca biegły w prawie karnym działa w interesie Klienta i wykona wszystkie niezbędne czynności do uzyskania dla niego odroczenia w wykonywaniu kary pozbawienia wolności. Adwokat z kancelarii prawnej w Piasecznie zdaje sobie sprawę, że takie odroczenie jest pierwszym krokiem do starania się o warunkowe zawieszenie wykonania kary. W przypadku przychylenia się Sądu do wniosku, skazany nie będzie musiał stawiać się w zakładzie karnym i pozostanie wolnym człowiekiem.