Adwokat Justyna Tokarska zajmuje się sprawami karnymi, a w swojej pracy opiera się na zdobytej wiedzy i doświadczeniu. Prawnik Piaseczno skutecznie i indywidualnie określa strategie i taktyki na wszystkich etapach procesu, aby osiągnąć maksymalne korzyści dla Klienta. Wyrok skazujący na karę ograniczenia wolności nie zawsze oznacza konieczność natychmiastowego odbycia kary, gdyż istnieje instytucja odroczenia wykonania kary ograniczenia wolności, która pozwoli opóźnić rozpoczęcie jej odbywania. W sytuacji, gdy rozpoczęcie wykonania kary ograniczenia wolności w ustalonym terminie pociągałoby za sobą pogorszenie sytuacji skazanego lub członków jego rodziny w stopniu znacznym, Sąd może odroczyć jej wykonanie. Jednak skazany musi wykorzystywać ten czas w sposób właściwy zgodny z celem jego zastosowania, w przeciwnym przypadku Sąd może odwołać odroczenie wykonania kary ograniczenia wolności.

Adwokat w Piasecznie wskaże Klientowi, że odroczenie wykonania kary jest możliwe tylko przed rozpoczęciem jej odbywania. Gdy skazany przystąpił już do wykonania kary, takiej możliwości nie ma. Adwokat jednak może wystąpić o przerwę w odbywaniu kary, jeżeli istnieją ku temu przesłanki.

Innym powodem odwołania odroczenia wykonania kary jest niestosowanie się do obowiązujących przepisów prawa oraz w przypadku ustania przesłanek, dla których zostało takie postanowienie wydane. Z odpowiednim wnioskiem może wystąpić adwokat mający kancelarię w miejscowości Piaseczno. Klient będzie mieć wówczas gwarancję, że wniosek spełniać będzie wymagania formalne. Prawnik będzie także czuwać nad biegiem sprawy i na bieżąco przekaże Klientowi uzyskane informacje.

Jakie przesłanki przemawiają za uzyskaniem zgody Sądu na odroczenie wykonania kary ograniczenia wolności?

Prawo karne nie określa ściśle przesłanek do odroczenia wykonania kary ograniczenia wolności, każdy przypadek jest rozpatrywany przez Sąd indywidualnie. Niemniej jednak, muszą zaistnieć wyjątkowe okoliczności, które przemawiają za zasadnością złożonego wniosku. Na podstawie doświadczenia w sprawach karnych, adwokat z kancelarii w Piasecznie może stwierdzić, czy sytuacja jego Klienta uzasadnia odroczenie wykonania kary. Najczęściej pojawiającymi się we wnioskach okolicznościami optującymi za uzyskaniem pozytywnej decyzji Sądu jest ciężka choroba lub inne wydarzenie losowe, tytułem przykładu ciężka choroba członka rodziny, który wymaga stałej opieki. Jeżeli działania skazanego mogą usunąć negatywne skutki wydarzenia losowego, Sąd może przychylić się do wniosku o odroczenie wykonywania kary ograniczenia wolności.