Kancelaria adwokacka w Piasecznie zajmuje się zagadnieniami związanymi z ochroną dóbr osobistych, które mogą dotyczyć wielu aspektów życia człowieka. Adwokat podejmuje się prowadzenia spraw zarówno na rzecz Klientów, których dobra zostały naruszone oraz osób, którym zarzucane jest naruszenie dóbr osobistych innych ludzi.

Kiedy dochodzi do naruszenia dóbr osobistych?

Przepisy stanowią, że naruszenie dóbr osobistych daje osobie poszkodowanej możliwość ubiegania się przed Sądem o ich ochronę. Kryteria obiektywne służą do oceny tego, czy w danej sytuacji doszło do naruszenia dóbr osobistych. Subiektywne odczucia danej osoby nie są podstawą określenia zasadności udzielenia ochrony, ale obiektywna reakcja opinii publicznej na dane zachowanie jest już taką podstawą. Chodzi o to, że nie każda sytuacja, która według danej osoby stanowi naruszenie jej dóbr osobistych, będzie tak postrzegana według przepisów.

Złożoność zagadnień określających naruszenie dóbr osobistych wymaga wiedzy prawniczej i doświadczenia w prowadzeniu takich spraw przed sądem. Jeżeli ktoś uważa, że jego dobra osobiste zostały naruszone, powinien zwrócić się o poradę prawną do kancelarii adwokackiej w Piasecznie.

Co przysługuje za naruszenie dóbr osobistych?

Jeżeli doszło do bezprawnego naruszenia dóbr osobistych, adwokat w imieniu Klienta wystąpi do sądu z odpowiednim roszczeniem. Może on zażądać między innymi:

  • zaniechania działań powodujących naruszenie dóbr osobistych,
    naprawienia szkody z tytułu bezprawnego naruszenia dobra osobistego,
  • zadośćuczynienia za doznaną krzywdę,
  • zobowiązania osoby, która naruszyła dobro osobiste, do podjęcia działania w celu usunięcia skutków tego naruszenia, np. złożenia
  • oświadczenia o odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie (może to wiązać się z ogłoszeniem w prasie lub odwołaniem nieprawdziwych informacji dotykających czci danej osoby),
  • określonej sumy pieniężnej.

Korzystając z usług kancelarii adwokackiej w Piasecznie, adwokat po rozpoznaniu sprawy stwierdzi czy doszło do naruszenia dóbr osobistych Klienta i czy jest szansa na wygranie sprawy. Jeśli miejscem zamieszkania osoby, która naruszyła dobra jest Piaseczno, właściwym dla rozpoznania sprawy będzie Sąd Okręgowy w Warszawie.